Սիրտ-ախտորոշման բաժանմունք

Բաժանմունքում բուժվող հիմնական հիվանդությունները սրտային անբավարարություն, զարկերակային բարձր ճնշում, տարբեր տիպի սրտի ռիթմի խանգարումներ, կարդիոմիոպատիաներ, միոկարդիտներ, ստենոկարդիա:

Բաժանմունքում կիրառվող ախտորոշման ժամանակակից մեթոդները.

  • էխոկարդիոգրաֆիա (այդ թվում նաև սթրես- էխոկարդիոգրաֆիա),
  • ԷԿԳ հոլտերովյան մոնիթորավորում,
  • ԶՃ շուրջօրյա մոնիթորավորում,
  • Բեռնվածքային փորձեր
Հիվանդների և հետազոտությունների բոլոր տվյալնեևը ներառվում են տվյալների թվային բազա` հետագայում ցանկացած թվային կրիչով հիվանդին փոխանցելու հնարավորությամբ:
Բաժանմունքում կիրառվող բուժման արդի մեթոդներ
Ֆարմակոթերապիա` արդի դեղորայքային միջոցների անհատական ընտրությամբ: